nebo zjistit více informací Koupit Chci objednat
 

AKČNÍ NABÍDKA: Využijte ještě dnes slevu 150,- Kč na nákup 3 a více balení.

O produktu Fat Blocker

Účinný doplněk stravy, který podporuje rychlé a zdravé hubnutí

Unikátní prostředek na hubnutí Fat Blocker způsobuje úbytek váhy již po jednom měsíci užívání. Díky kombinaci účinných látek zamezuje ukládání tuků z přijatých kalorií. Právě tuky jsou totiž hlavním nosičem kalorií - už 100 gramů tuků tvoří jednu třetinu z celkového doporučeného příjmu průměrné dospělé osoby.

Fat Blocker přitom působí pouze na tuky a tak nedochází k přerušení příjmu ostatních pro organismus důležitých živin. Díky zpomalení trávení nebudete nuceni držet drastické diety a budete hubnout bez hladu. S Fat Blockerem je hubnutí nejen rychlé, ale především zdravé.

Nejedná se přitom o žádný umělý výrobek, ale o 100% doplněk potravy. Ze schránek mořských korýšů je získávána hlavní látka, které je dále zpracovávána v EU. Tím je garantována nejvyšší kvalita a tedy i účinnost doplňku.

Složení a dávkování

Počet tobolek: 90 tob. / balení

Dávkování: 1 tobolka denně před jídlem, zapijte sklenicí vody

Pro maximální účinek doporučujeme přípravek užívat dlouhodobě, alespoň 2 měsíce.

Každá kapsle obsahuje: Chitosan - 250 mg, Vitamín C - 50 mg

Přípravek dále obsahuje: celulózu, stearát hořečnatý, želatinové kapsle.

Skladování: Přípravek skladujte na suchém a chladném místě. Dbejte, aby byl vždy uložený na místě mimo dosah dětí.

Pro koho je určen?
 • pro všechny, kteří chtějí hubnout zdravě
 • pro všechny, co nemají čas pravidelně cvičit
 • pro všechny, kteří nemohou měnit jídelníček
 • pro všechny, jenž nechtějí držet diety
 • pro všechny, kteří nemají čas vařit dietně
30-denní záruka

Poskytujeme záruku vrácení peněz v prodloužené 30-denní lhůtě. Peníze Vám vrátíme bez nutnosti udání důvodů.

1. Na adresu info@harmoline.cz zašlete e-mail, do jehož předmětu napište “Vrácení peněz”. V obsahu e-mailu uveďte číslo objednávky, datum objednávky, Vaše jméno, telefonní číslo a číslo bankovního účtu.

2. Následně odešlete zboží zpětna adresu odesílatele. Do balíčku vložte fakturu, případně vytištěný e-mail s objednávkou.

3. Do 10 dnů Vám budou peníze zaslány zpět.

 
Objednejte si Fat Blocker ještě dnes! Chci objednat
 

Zkušenosti našich zákazníků

Objednávka

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší žádosti o návrh úspory v souladu s Obchodními podmínkami. Účel, doba a způsob jejich zpracování jsou podrobně vymezené v Podmínkách zpracování osobních údajů. Odesláním vyplněného formuláře současně žádáte o to, aby Vám byla poskytována naše služba úspory před zákonnou čtrnácti denní lhůtou pro odstoupení od smlouvy (viz odst. 2.6 Obchodních podmínek).

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech Harmoline.cz (dále jen IO) a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupující. Provozovatelem IO je společnost NORTHAMPTON BIOTECH LTD. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající. Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku odeslání objednávky a je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1. Uzavření smlouvy

1.1 Realizace obchodu smluvních stran probíhá na základě jednotlivých kupních smluv, jejichž náležitostmi jsou:

1.1.1. návrh k uzavření kupní smlouvy, kterým je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,

1.1.2 objednávka Kupujícího, jejíž nutnou součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, identifikaci Kupujícího, místě odběru

1.1.3 potvrzení objednávky Prodávajícím.

1.2 Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím.

1.3 Veškeré dodávky se provádějí na základě těchto všeobecných obchodních podmínek.

1.4 Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněná na serveru v době odeslání objednávky Kupujícím.

1.5 Změny nebo doplňky smlouvy (včetně dohodnuté ceny) či odchylná ujednání od těchto všeobecných obchodních podmínek musí být vyjádřeny písemnou formou a mohou být provedeny pouze na základě dohody obou stran, nebo na základě zákonných důvodů.

2. Dodávka zboží

2.1 Místem odběru je stanoveno dle objednávky Kupujícího. Dopravu do místa určení zajišťuje Prodávající. Náklady na dopravu nese Kupující, pokud nebude sjednáno jinak. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí v místě určení.

2.2 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

2.3 Kupující je povinen převzít jím objednané a doručené zboží.

2.4 Prodávající přijímá objednávky zboží každý den. Objednávky jsou Prodávajícím zpracovány v pracovní dny.

2.5. Pokud nebude výslovně stanoveno jinak, budou data dodání přibližná a nezávazná.

2.6. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje v případech, kdy je dodávka zpožděna z důvodů nepředvídatelných událostí.

2.7. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody v souvislosti s neplněním dodací lhůty Prodávajícím.

2.8. Dodávka se uskutečňuje v obalu zajišťujícím Kupujícímu diskrétnost.

3. Ceny

3.1 Ceny zboží jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zboží Prodávajícího, jež je uveden na internetových stránkách. Ceny jsou konečné, včetně daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad.

3.2 Cena zboží bude uvedena i v kupní smlouvě.

3.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují balení, přepravní náklady a pojištění.

4. Platební podmínky

4.1 Po každé dodávce zboží (kompletní i dílčí) vystaví Prodávající fakturu, kterou zašle Kupujícímu nebo ji předá společně s dodávkou zboží.

4.7 K ceně zboží je připočítána cena za dopravu a poštovné.

4.8 Doprava se uskuteční na dobírku nebo při platbě předem bez dobírky.

5. Odpovědnost za škodu na zboží, výhrada vlastnictví

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku převzetí zboží v místě určení. Převzetí zboží potvrdí Kupující při převzetí zásilky.

5.2 Zboží zůstává vlastnictvím Prodávajícího do doby úplného zaplacení dodávky zboží, včetně souvisejících nákladů.

5.3 Pokud není stanoveno jinak v těchto podmínkách, bude odpovědnost Prodávajícího za škody způsobené lehkou nedbalostí a odpovědnost za všechny nepřímé škody vyloučena anebo v jiném případě omezena na čistou hodnotu objednávky.

6. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen “rozpor s kupní smlouvou”), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě výměnou věci.

7. Právo Kupujícího na odstoupení

7.1 Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 30 dnů od převzetí plnění. Kupující odešle zboží a dopis s písemným odstoupením na adresu Prodávajícího. K odstoupení postačí, aby projev vůle, kterým Kupující odstupujete od kupní smlouvy, byl v uvedené lhůtě odeslán Prodávajícímu. Zboží Kupující zašle v takovém obalu, který zaručuje nepoškození zboží při přepravě. Spolu s odstoupením zašle Kupující i kopii faktury, či jiný prostředek prokazující uzavření kupní smlouvy. Prodávající je zároveň povinen vrátit Kupujícímu zaplacené finanční částky. Prodávající po obdržení odstoupení od smlouvy, vrátí Kupujícímu kupní cenu za dodané a nespotřebované zboží na bankovní účet uvedený Kupujícím v odstoupení.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

10.2. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z databáze Prodávajícího. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dodavatelé, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu. Kupující můžete požádat o změnu či vymazání svých údajů emailem na: info@northampton-biotech.com.

8.3. Internetové stránky a nabídka jsou připravovány a udržovány s maximální péčí. Přesto Prodávající nemůže ručit za bezchybnost, přesnost a úplnost údajů a neručí za ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu, které z užívání této internetové stránky přímo nebo nepřímo vzniknou. Prodávající nepřebírá žádnou odpovědnost ani za informace nabídky jiných poskytovatelů, které je možno z této internetové stránky pomocí odkazů navštívit. Za tento cizí obsah jsou odpovědni výhradně jeho poskytovatelé.

8.4. Informace obsažené na těchto stránkách mají informační charakter a nelze je v žádném případě vykládat jako poskytování rad, návodů a doporučení a nejsou základem pro jakékoliv rozhodování nebo činnost. Proto Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za užití informací a za skutečnosti a rozhodnutí uskutečněna na základě obsahu těchto stránek. Použití informací, které jsou obsahem těchto stránek, je výhradně na odpovědnost návštěvníků. Jakýmikoliv informacemi na těchto webových stránkách nelze nahradit odborný lékařský názor. Tyto obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

NORTHAMPTON BIOTECH LTD

Sídlo společnosti: 2 Redhouse Square, Duncan Close, Northampton NN3 6WL

Korespondenční adresa a adresa pro zaslání zboží při uplatnění záruky vrácení peněz do 30 dnů:

NORTHAMPTON BIOTECH LTD

Unit 9550

PO Box 6945

London

W1A 6US

Obchodní podmínky platí od 8.11.2012.

Odesláním tohoto formuláře tímto dobrovolně uděluji společnosti Elephant Orchestra, s.r.o. (EO) souhlas k tomu, aby moje osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, emailovou adresu, telefonní číslo, IP adresu a další informace uložené v souborech cookies, jakož i údaj o druhu marketingové kampaně, v jejíž souvislosti byly tyto údaje získány, automatizovaným způsobem zpracovávala po dobu neurčitou za účelem pozdějšího využití k zpřístupňování marketingových materiálů a jiných obchodních sdělení EO, jakož i jejích zákazníků a jiných smluvních partnerů, a to s využitím i výše uvedených elektronických kontaktů. Odhlásit odebírání novinek a obchodních sdělení Elephant Orchestra, s.r.o. lze zasláním žádosti na www.elephant-orchestra.com/odhlaseni/. Dále souhlasím s tím, aby EO předávala mé osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu a za výše uvedeným účelem třetím osobám. Dále prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé a že jsem byl(a) ze strany EO informován(a) o tom, že tyto výše specifikované osobní údaje budou zpracovávány k výše uvedeným účelům a že mě EO též poučila o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, jakož i o mém

(I) právu na přístup k osobním údajů,

(II) právu na opravu osobních údajů,

(III) právu požadovat od EO jakožto správci osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na výše uvedený účel zpracování),

(IV) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a

(V) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu EO. Souhlas zaniká okamžikem doručení jeho odvolání na adresu EO.

Chyba

Došlo k chybě.

Děkujeme


za důvěru projevenou Vaší objednávkou. Bude vyřízena v nejbližším možném termínu.

Blokujemetuky.czCarb Blocker Cena
 • 100%
  PŘÍRODNÍ
 • DOPRAVA
  ZDARMA
 • ZÁRUKA
  30 DNŮ
 
Copyright © 2015 Blokujemetuky.cz, Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel webu: Elephant Orchestra s.r.o., člen skupiny ePojisteni.cz | Odhlášení z newsletteru
NAHORU