OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ÚSPORY

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky poskytování služby Úspory (dále jen „Podmínky“) vydala obchodní společnost Elephant Orchestra, s.r.o., IČO 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Karlín, 186 00 Praha 8, sp. zn. v OR: C 229733 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Tyto Podmínky upravují podmínky poskytnutí služby Úspory ze strany Poskytovatele, jak je specifikována dále v těchto Podmínkách (dále jen „Služba úspory“). Služba úspory je určena pro jakoukoliv plně svéprávnou fyzickou osobu (dále jen „Zájemce“).
 3. Služba úspory je dostupná online na webových stránkách Poskytovatele dostupných na doméně blokujemetuky.cz (dále jen „Webový portál“).

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ÚSPORY

 1. Zájemce má možnost sjednat si poskytnutí Služby úspory vyplněním online žádosti na Webovém portálu Poskytovatele po zakliknutí možnosti „Mám zájem“.
 2. Služba úspory je poskytována pouze na základě vyplnění žádosti na Webovém portálu. V případě, že Zájemce bude přesměrován na jakékoliv jiné stránky (zejména stránky partnera Poskytovatele), tyto Podmínky se na užívání a další činnost Zájemce (vč. sjednávání konkrétní smlouvy, například úvěrové smlouvy, smlouvy o zprostředkování apod.) nevztahují.
 3. Vyplněním a odesláním žádosti na Webovém portálu Zájemce přijímá tyto Podmínky a dochází k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Zájemcem o poskytování Služby úspory, jejíž obsah je stanoven těmito Podmínkami.
 4. Rozsah údajů potřebných pro poskytnutí Služby úspory je stanoven přímo v žádosti. Zájemce se zavazuje vyplnit do žádosti pouze pravdivé, přesné a aktuální údaje. Poskytovatel neověřuje pravdivost údajů a neodpovídá za zpracování žádosti s nepravdivými, nepřesnými a neaktuálními údaji. Zájemce se dále zavazuje vyplněné údaje aktualizovat bezodkladně po jejich změně.
 5. Zpracování údajů, které představují osobní údaje Zájemce, se řídí Podmínkami zpracování osobních údajů, zveřejněnými na Webovém portálu.
 6. Zájemce, který je spotřebitelem, bere ne vědomí, že svou předchozí žádostí o zahájení poskytování Služby úspory před uplynutím čtrnáctidenní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování této služby pozbývá právo na takové odstoupení v příslušné zákonné lhůtě bez udání důvodu ve smyslu ust. § 1829 občanského zákoníku.

SLUŽBA ÚSPORY

 1. Účelem Služby úspory je vyhodnotit údaje Zájemce a nabídnout mu finanční produkt(y), který (které) dle odborných zkušeností Poskytovatele nejlépe vyhovuje (vyhovují) požadavkům a potřebám Zájemce. Služba úspory zahrnuje:

  1. porovnání údajů s kritérii stanovenými jednotlivými poskytovateli pro poskytnutí příslušného finančního produktu, včetně prověření údajů v jejich interním registru,
  2. kontaktování poskytovatelů vybraného finančního produktu, jejíchž kritérii žádost Zájemce odpovídá, včetně předání údajů Zájemce, vyplněných v žádosti, takovému poskytovateli finančního produktu.
 2. Služba úspory nezahrnuje poskytnutí samotného finančního produktu, o nějž má Zájemce zájem. Poskytovatel nezaručuje Zájemci, že obdrží nabídku finančního produktu.
 3. Služba úspory je poskytována Zájemci bezplatně.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ SLUŽBY ÚSPORY

 1. Zájemce užíváním Webového portálu souhlasí s podmínkami jeho užívání stanovenými v tomto odstavci Podmínek.
 2. Webový portál a jeho obsah jsou chráněny jako předměty duševního vlastnictví právními předpisy, zejména jako autorská díla dle autorského zákona. Práva k Webovému portálu a/nebo jeho obsahu náleží Poskytovateli nebo některé ze společností ze skupiny Poskytovatele.
 3. Zájemce je oprávněn Webový portál a jeho obsah prohlížet a užít výlučně v souladu s jejich účelem, tj. zejména vyplněním a odesláním žádosti umístěné na Webovém portálu. Zájemce není oprávněn Webový portál a jeho obsah jakkoliv měnit, upravovat nebo jinak do nich jinak zasahovat, ani je rozmnožovat, rozšiřovat či vydávat za vlastní ani s nimi jinak nakládat, nejde-li o nakládání vyplývající přímo z účelu Webového portálu a jeho obsahu.

INFORMACE PRO ZÁJEMCE V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM SLUŽBY ÚSPORY

 1. Zájemce bere na vědomí, že Poskytovatel je vázaným zástupcem společnosti ePojisteni.cz s.r.o., IČO 28480406, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Bořivojova 878/35, PSČ 13000, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 144679 vedenou u Městského soudu v Praze, dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.
 2. Zájemce bere na vědomí, že Poskytovatel má oprávnění ke zprostředkování spotřebitelských úvěrů jako samostatný zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSÚ“). Na základě sjednání smlouvy o poskytnutí Služby úspory nedochází ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jménem a na účet Zájemce jako spotřebitele. Tyto Podmínky nepředstavují smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru, ani žádné jiné zvláštní ujednání mezi zprostředkovatelem a spotřebitelem dle ZSÚ.
 3. Zájemce dále bere na vědomí, že poskytovatelé některých finančních produktů jsou dle právních předpisů oprávněni se vzájemně informovat o údajích o dluzích, které vypovídají o úvěruschopnosti spotřebitele, prostřednictvím tzv. dlužnických databází. Pro účely poskytnutí konkrétního finančního produktu, o nějž Zájemce projevil zájem zasláním žádosti, budou údaje použity k nahlédnutí do registru SOLUS, Nebankovního registru klientských informací (NRKI) a do Bankovního registru klientských informací (BRKI) a do insolvenčního rejstříku (ISIR), a to ze strany poskytovatele příslušného finančního produktu.
 4. Vyplněná žádost Zájemce a tyto Podmínky jsou uloženy u Poskytovatele elektronicky. Smlouva o poskytnutí Služby úspory je uzavírána v českém jazyce.
 5. Údaje o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytnutí Služby úspory ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. c) občanského zákoníku jsou uvedeny v článku 2 těchto Podmínek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva o poskytnutí Služby úspory se uzavírá na dobu určitou deseti (10) let.

 2. Každá ze stran může smlouvu o poskytnutí Služby úspory ukončit výpovědí i bez udání důvodu na základě doručení výpovědi e-mailem na kontaktní e-mailovou adresu strany. Zájemce bere na vědomí, že s ohledem na povahu Služby úspory se ukončení smlouvy nedotýká již poskytnuté Služby úspory, včetně předání údajů poskytovateli finančního produktu v souladu s těmito Podmínkami.

 3. Právní vztah mezi Zájemcem a Poskytovatelem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, případné spory stran budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

 4. Zájemce se pro řešení případných sporů mimosoudní cestou může obrátit na:

  1. Českou obchodní inspekci pro řešení spotřebitelských sporů ve smyslu ustanovení § 20e zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
  2. platformu RSO na řešení sporů, provozovanou Evropskou Komisí, v jazyku, který si zvolí, v souladu s článkem 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Platforma RSO je přístupná online na:

   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 5. Ukáže-li se některé ustanovení těchto Podmínek neplatné nebo nevymahatelné, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či nevymahatelnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení.
 6. Znění těchto Podmínek může Poskytovatel jednostranně měnit či doplňovat. Změny znění Podmínek se Zájemce nedotýkají. Pro Zájemce platí Podmínky účinné v době, kdy prostřednictvím Webového portálu podal svou žádost a se kterými vyjádřil souhlas ještě před jejím odesláním. Podáním nové žádosti dochází k uzavření nové smlouvy dle aktuálních Podmínek.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 6. 11. 2019.